คลังความรู้

กลับหน้าหลัก || ข้อมูลทั่วไป

ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

- เครื่องคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ เครื่องประดับช้างต้นสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ ๙ เดือน มิถุนายน 2559
- เครื่องราชอิสริยยศ เกียรติยศในราชการแผ่นดิน
- สยามในคลังทรัพย์สินที่อเมริกา

ด้านที่ราชพัสดุ

- สรุปหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลไทยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

- การใช้ค่าตัวคูณประเภทต่างๆ เพื่อการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ในสหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย (วันที่ 7 มีนาคม 2559) จัดทำโดย คุณอัจฉริยะ ยงประยูร
- คู่มือการใช้บัญชีโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างแก้ไข 16 พค 59
- คู่มือการใช้บัญชีรายแปลง
- อภิธานศัพท์การประเมินราคาทรัพย์สิน